sofia-01.jpg

III. ОРГАНИ НА КАМАРАТА

Чл. 19 Органи на Камарата

Органи на Камарата са:

 1. Общото събрание;
 2. Управителният съвет;
 3. Председател на Управителния съвет, наричан Президент;
 4. Вицепрезидентите – двама на брой;
 5. Помощни органи на Камарата;
 6. Контролната комисия

Чл. 20 Общо събрание

(1) Общото събрание е върховният орган на Камарата и се състои от всички редовни членове на Камарата.

(2) Почетните членове могат да присъстват на заседанията на Общото събрание и да участват в неговата работа без право на глас, като за тях не се прилагат правилата на чл. 21-27 от устава.

Чл. 21 Правомощия

Общото събрание:

 1. изменя устава в съответствие с чл. 22;
 2. избира членовете на управителния съвет;
 3. освобождава членовете на управителния съвет;
 4. определя размера на встъпителната вноска и на годишния членски внос.
 5. взема решение за допълнителни парични вноски; приема отчетите на управителния съвет, на касиера, на одитора и на контролната комисия;
 6. избира одитора и контролната комисия;
 7. взема решение за преобразуване или прекратяване на Камарата;
 8. приема бюджета на Камарата, който се внася от управителния съвет.

22 Изменение на устава

По предложение на управителния съвет или най-малко една четвърт от членовете на Камарата настоящият устав може,да бъде изменен с решение на общото събрание. Решението за изменение на устава се взема с мнозинство от две трети от присъстващите или представените членове на Камарата

Чл. 23 Редовни и извънредни общи събрания

 1. Редовното общо събрание се провежда веднъж годишно в населеното място, където се намира седалището на Камарата.
 2. Извънредни общи събрания трябва да бъдат свикани по искане на една трета от редовните членове на Камарата. За свикването на извънредно общо събрание членовете трябва да представят на управителния съвет искането си в писмен вид, придружено с предложение за дневния ред. Управителният съвет е длъжен да свика извънредното общо събрание в едномесечен срок от датата на получаване на искането.
 3. Заседанието, на общото събрание се ръководи от президента, а ако той е възпрепятстват - от вицепрезидентите. В случай че и вицепрезидентите са възпрепятствани, заседанието се ръководи от избрано с мнозинство лице от присъстващите членове.

Чл. 24 Свикване на общото събрание

 1. Общите събрания се свикват от управителния съвет.
 2. Както редовните, така и извънредните общи събрания се свикват с писмена покана до всички членове на сдружението, която следва да бъде получена от членовете минимум две седмици преди датата на събранието, като поканата за свикване на Общо събрание не се обнародва в Държавен Вестник.
 3. Писмените материали, свързани с дневния ред, се предоставят на разположение на всички членове в рамките на един месец непосредствено преди провеждане на общото събрание в сградата, в която се намира управлението на Камарата, или в подходящи случай в Интернет-страницата на Камарата.
 4. Предложения за избор на членове на управителния съвет, когато това е предвидено в дневния ред, могат да се представят на президента в писмен вид от всеки член на Камарата и от самия управителен съвет в срок до две седмици преди провеждането на общото събрание. Предложението е валидно само тогава, когато предлаганото лице е дало писменото си съгласие да бъде избрано за -член на управителния съвет и отговаря на критериите в този устав.

Чл. 25 Кворум

 1. Общото събрание може да взема решения, когато присъстват или са представени по надлежния ред повече от половината от всички редовни членове.
 2. В случай че на заседанието на общото събрание не присъства необходимия брой членове, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред. Това общо събрание може да взема решения независимо от броя на присъстващите членове, което задължително е указано в поканата.

Чл. 26 Вземане на решения

 1. Всеки член има право на един глас в общото събрание.
 2. Общото събрание взема решения с явно гласуване с обикновено мнозинство (50%+1) от гласувалите. Упражняването на правото на глас чрез използване на различни средства за кореспонденция е недопустимо.
 3. По решение на общото събрание гласуването може да бъде и тайно. Избори се провеждат винаги при тайно гласуване.
 4. Решения за изменение на устава, избиране на управителния съвет, преобразуване и прекратяване на Камарата, както и за приемане на почетни членове се взимат с явно гласуване с мнозинство от две трети от присъстващите, респ. представените членове.
 5. Решения могат да се взимат само по въпроси, които са вписани в дневния ред.
 6. Въз основа на писмено пълномощно правото на глас може да се упражнява и от друг член на Камарата. Съответните пълномощни трябва да бъдат предадени на управителя най-късно преди началото на общото събрание. Недопустимо е едно лице да представлява пред общото събрание повече от трима членове.

Чл. 27 Протокол за заседанието

(1) За всяко общо събрание се води протокол, който трябва да съдържа следните данни:

 1. място и дата на общото събрание;
 2. присъствие на членовете;
 3. дневен ред;
 4. основна част от съдържанието на направените разисквания;
 5. решения.

(2) Протоколът се подписва от ръководилия заседанието на общото събрание и от управителя. Управителен съвет.

Управителен съвет

Чл. 28 Състав

 1. Управителният съвет се състои от физически лица и юридически лица-членове на Камарата. Управителният съвет се състои най-малко от трима членове. При необходимост общото събрание може да увеличи или намали, но не по-малко от трима членове, броя на членовете на управителния съвет.
 2. Измежду членовете, си управителният съвет избира президента и вицепрезидентите.
 3. Членовете на управителния съвет чрез своя състав представляват важните браншове, участващи в двустранните икономически отношения.

Чл. 29 Избор

 1. Членовете на управителния съвет се избират от общото събрание за период от пет години.
 2. Изборът на нов управителен съвет се провежда на първото редовно общо събрание след изтичане на мандата на досегашния управителен съвет. През периода между края на мандата и деня на провеждане на общото събрание досегашният управителен съвет продължава да изпълнява функциите си съгласно този устав. Членовете на управителния съвет могат да бъдат преизбирани за неограничен брой мандати.

Чл. 30 Предсрочно прекратяване на мандата на член на управителния съвет

 1. В случай, че член на управителния съвет се оттегли от управителния съвет преди изтичане на мандата му, то управителният съвет при спазване на критериите в чл. 28, ал. 1 може да свика извънредно общо събрание само в случай, че членовете на управителния съвет са под трима.
 2. Юридическите лица – членове на управителния съвет, упражняват правата си чрез своите законни представители или чрез изрично упълномощени за това лица.

Чл. 31 Правомощия

(1) Управителният съвет съблюдава спазването на целите на Камарата и съдейства за тяхното постигане. Той приема основните насоки за дейността на Камарата. Управителният съвет действа в изпълнение на решенията на общото събрание.

(2) Управителният съвет:

 1. организира и ръководи оперативното управление на Камарата;
 2. дава препоръки във връзка с бъдещите дейности на Камарата;
 3. избира президента, вицепрезидентите;
 4. приема годишното приключване за календарната година, което се представя от Президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението;
 5. обсъжда предложения от управителя проект за бюджет на Камарата, който внася в общото събрание;
 6. взема решения за откриване и заличаване на клонове на Камарата;
 7. взема решения за приемане и изключване на редовни членове на Камарата;
 8. взема решения за участието на Камарата в други сдружения, юридически лица с нестопанска цел и търговски дружества;
 9. разпорежда се с имуществото на Камарата;
 10. образува съвещателни съвети и специализирани комисии,в случай че това е необходимо;
 11. определя адреса на Камарата;
 12. представя отчет за дейността пред общото събрание.
 13. избира от своя състав Председател (наричан Президент) и Вицепрезиденти, които заместват Президента в негово отсъствие.

(3) В допълнение управителният съвет решава всички въпроси, които съгласно този устав не са изрично предоставени на общото събрание.

Чл. 32 Заседания

(1) Заседанията на управителния съвет се провеждат най-малко два пъти годишно.

(2) Заседанията на управителния съвет се ръководят от президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението.

Чл. 33 Свикване на управителния съвет

 1. Заседанията на управителния съвет се свикват от президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението. Поканите за заседанието трябва да бъдат изпратени писмено до всеки член на управителния съвет най-късно десет дни преди датата на заседанието, като се посочи дневният ред, датата, времето и мястото на заседанието. В особени случаи поканата може да бъде изпратена в по-кратък срок. Всеки член на управителния съвет има право да внася за обсъждане въпроси без ограничение. След избора на управителния съвет неговото първо заседание се провежда непосредствено след общото събрание.
 2. Допълнителни заседания на управителния съвет могат да бъдат свикани от президента или от писмено упълномощен от него член на сдружението по писмено искане на една трета от членовете на управителния съвет или могат да бъдат определяни на заседания на управителния съвет.

Чл. 34 Кворум

Управителният съвет може да взема решения, ако на заседанието присъстват повече от половината от всичките му членове.

Чл. 35 Вземане на решения

 1. Решенията се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от гласовете на присъстващите. Решенията за приемане и изключване на редовни членове се вземат с явно гласуване с мнозинство от две трети от присъстващите. Решенията по чл. 31 , ал. 2, т. 4 се вземат с явно гласуване с обикновено мнозинство от всички присъстващи членове на управителния съвет.
 2. Управителният съвет може да взема решения и без да е провеждано заседание, ако всички членове на управителния съвет подпишат протокола за взетите решения без забележки и възражения.
 3. За заседанията на управителния съвет се води протокол, който се изпраща на членовете на управителния съвет от писмено упълномощен от Президента член на сдружението.

Чл. 36 Организация на финансовите дела

 1. За управление на финансовите дела на Камарата Управителният съвет избира измежду своя състав Касиер.
 2. Касиерът организира и контролира финансовите дела на Камарата. Касиерът консултира управителя при изготвянето на бюджета, извършва текущи проверки на счетоводството и помага чрез консултации при изготвянето на баланса.

Чл.37 Представителство

 1. Камарата се представлява пред трети лица в страната и в чужбина от Президента, а в негово отсъствие от посочен от него член на Управителния съвет.
 2. При необходимост Управителният съвет може да определи и друг член от своя състав, който да представлява Камарата.

3. Президент. Вицепрезиденти.

Чл. 38 Функции

(1) Управителният съвет избира от своя състав за времето на мандата си президент и вицепрезиденти. Президентът може да бъде преизбиран само за още един мандат. Длъжността на президента може да бъде заемана на ротационен принцип от български и полски видни личности, ползващи се с уважение в обществото. Президентът е изтъкната личност от сферата на икономиката и допринася за добрата репутация на Камарата в страната и в чужбина. Той олицетворява единството на Камарата.

(2) Президентът:

 1. съдейства за постигане на целите на Камарата и я представлява пред трети лица;
 2. взема стратегически решения в рамките на основните насоки за дейността на Камарата.
 3. дава съвети, показва проблеми и спомага за тяхното разрешаване.

(3) В случай че президентът е възпрепятстван да изпълнява функциите си, заместват го изрично упълномощеният вицепрезидент, който представлява сдружението пред трети лица, но за период не по-дълъг от времето до следващото общо събрание.

(4) Избраните съгласно ал. 1 лица продължават да изпълняват функциите си до избирането на техни заместници.

(5) Вицепрезидентите представляват длъжност без представителни функции, с изключение на случайте, в които са изрично упълномощени от Президента на Сдружението или от Управителния съвет.

Чл. 39 Почетен президент

 1. Общото събрание с мнозинство от две трети от присъстващите и представените членове може да избере почетен президент, който няма правомощията на президент по смисъла на този устав и не е необходимо да бъде член на управителния съвет.
 2. Титлата "почетен президент" има само морална стойност.

4. Помощни органи на Камарата.

Чл. 40 Консултативен съвет

Управителният съвет може да назначи редовни членове в Консултативен съвет, който да подпомага управителния съвет. Консултативният съвет има консултантска функция. Заседанията на Консултативния съвет се свикват и ръководят от президента или, когато той е възпрепятстван, от вицепрезидентите. Подробностите ще бъдат регламентирани в Правила за дейността на консултативния съвет, приети от управителния съвет.

Чл. 41 Специализирани комисии

За изпълнение на определени дейности управителният съвет може да образува специализирани комисии, в които участват членове на Камарата. Заседанията на специализираните комисии се ръководят от определен от президента член на Камарата, който докладва на управителния съвет за работата на съответната Комисия.

Чл. 42 Почетни регионални представители

По решение на управителния съвет могат да бъдат определени почетни регионални представители в България и Полша. Почетните регионални представители са и членове на съвещателния съвет, ако такъв е назначен.

Чл. 43 Контролна комисия

 1. Контролната комисия се задължава да проверява счетоводните книги, счетоводните документи, както и годишното приключване на Камарата.
 2. Контролната комисия се избира от общото събрание за срок от три години. Един от членовете на контролната комисия се избира от кръга на лицензираните експерт-счетоводители. Контролната комисия се състои от нечетен брой проверители, като мнозинството от тях трябва да бъдат членове на Камарата. Членове на управителния съвет не могат да бъдат избирани за членове на Контролната комисия.
 3. Контролната комисия констатира всяка година до тридесет и първи декември чрез подписан от членовете й протокол състоянието на касовата наличност и на банковите сметки. За проверката на годишното приключване се изготвя писмен доклад. На редовното общо събрание резултатите от проверката се съобщават и разясняват пред членовете на Камарата.