warshava-03.jpg

III. ORGANY IZBY

Art. 19 Organy Izby

Organami Izby są: Walne Zgromadzenie; Zarząd; Prezes Zarządu, zwany przewodniczącym; Wiceprezesi - dwie osoby; Organy pomocnicze Izby; Komisja Kontroli

Art. 20 Walne Zgromadzenie

(1) Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Izby i składa się ze wszystkich członków zwyczajnych Izby.

(2) Członkowie honorowi mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz biorą udziału w jego pracach, bez prawa głosu, do nich nie stosują się zasady z art. 21-27 statutu.

Art. 21 Uprawnienia

Walne Zgromadzenie:

 1. Zmienia statutu zgodnie z art. 22;
 2. Wybiera członków Zarządu;
 3. Odwoła członków Zarządu;
 4. Ustala wysokości wpisowego i rocznej składki członkowskiej.
 5. Decyduje się na dodatkowe wkłady pieniężne; zatwierdza sprawozdania Zarządu, skarbnika, biegłego rewidenta i Komisji kontroli;
 6. Wybiera biegłego rewidenta, i Komisje kontroli;
 7. Podejmuje decyzje w sprawie przekształcenia lub rozwiązania Izby;
 8. Przyjmuje budżet Izby, zaproponowany przez Zarząd.

Art. 22 Zmiana statutu

Na wniosek Zarządu lub co najmniej jednej czwartej członków Izby obecny statut może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie. Decyzja o zmianie Statutu wymaga większości dwóch trzecich głosów członków obecnych lub reprezentowanych członków Izby.

Art. 23 Regularne i nadzwyczajne walne zgromadzenia

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w mieście, gdzie jest siedziba Izby.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia zwołuje się na wniosek jednej trzeciej członków zwyczajnych Izby. Zwołujący Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członkowie, muszą przedłożyć Radzie wniosek na piśmie, wraz z propozycją porządku obrad. Zarząd zobowiązany jest do zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wniosku.
 3. Sesja Zgromadzenia Ogólnego przewodniczy Prezes lub, jeżeli nie jest to możliwe -Wiceprezes. W przypadku, gdy wiceprezes nie może tego zrobić, spotkanie zostanie poprowadzone przez osobę wybraną przez większość członków obecnych.

Art. 24 Zwołanie Walnego Zgromadzenia

 1. Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd.
 2. Zarówno ogólne i nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest po pisemnym zawiadomieniu wszystkich członków stowarzyszenia, którzy muszą zostać powiadomieni, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem zgromadzenia.
 3. Pisemne materiały, związane z porządkiem obrad udostępnia się dla wszystkich członków w terminie jednego miesiąca przed walnym zgromadzeniem, w budynku, w którym się mieści siedziba Izby lub w odpowiednim przypadku, na stronie internetowej Izby.
 4. Propozycje wyboru członków zarządu, jeśli są w porządku obrad, mogą być przedstawione Przewodniczącemu na piśmie przez każdego członka Izby jak i od samego Zarządu w ciągu dwóch tygodni przed walnym zgromadzeniem. Propozycja jest ważna tylko wtedy, gdy proponowana osoba, wyraziła pisemną zgodę na wybór na członek Zarządu i spełnia kryteria tego statutu.

Art. 25 Kworum

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję, gdy są obecne lub należycie reprezentowana więcej niż połowa wszystkich członków zwyczajnych.
 2. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie nie ma wymaganej liczby członków, spotkanie jest przesuwane na godzinę później z tym samym porządkiem obrad. Jeśli nadal nie ma wymaganej ilości to Walne Zgromadzenie może podejmować decyzje niezależnie od liczby obecnych członków, których ilość musi być określone w zaproszeniu.

Art. 26 Podejmowanie decyzji

 1. Każdy członek ma jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów (50% +1) oddanych głosów. Wykonywanie glosowania jawnie za pomocą różnych środków komunikacji jest nie do przyjęcia.
 3. Po decyzji Walnego Zgromadzenia, głosowanie może być tajne . Wybory powinny być zawsze w głosowaniu tajnym.
 4. Decyzje w sprawie zmiany statutu , wybór Zarządu , przekształcenie i rozwiązanie Izby , oraz przyjęcie członków honorowych są podejmowane w głosowaniu jawnym , większością dwóch trzecich głosów obecnych jak i reprezentowanych.
 5. Decyzje mogą być podejmowane tylko w sprawach objętych porządkiem obrad.
 6. Na podstawie pisemnego pełnomocnictwa prawo głosu może być wykonywane przez innego członka Izby. Odpowiednie pełnomocnictwa należy składać do przewodniczącego, najpóźniej przed początek Walnego Zgromadzenia. Nie do przyjęcia jest aby jedna osoba reprezentowała na Walnym Zgromadzeniu więcej niż trzech członków.

Art. 27 Protokół z posiedzenia

(1) Z każdego spotkania są przechowywane protokoły, która zawierają następujące informacje:

 1. Miejsce i termin walnego zgromadzenia;
 2. Obecność członków;
 3. Porządek obrad;
 4. Większa część treści dyskusji;
 5. Decyzje.

(2) Protokół powinien być podpisany, przez członka prowadzącego posiedzenia Zgromadzenia Ogólnego oraz Przewodniczącego.

RADA ZARZĄDU

Art. 28 Skład

 1. Zarząd składa się z osób fizycznych i prawnych, członków Izby. Zarząd składa się, z co najmniej trzech członków. Jeśli to konieczne, Walne Zgromadzenie może zwiększyć lub zmniejszyć, ale nie mniej niż do trzech członków, liczbę członków komisji.
 2. Wśród jego członków, zarząd wybiera prezesa i wiceprezesa.
 3. Członkowie Rady przez jej skład reprezentują ważne sektory uczestniczące w dwustronnych stosunkach gospodarczych.

Art. 29 Wybory

 1. Członkowie Rady wybierani są przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat.
 2. Wybór nowego zarządu odbywa się w pierwszego dnia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po upływie kadencji obecnego zarządu. W okresie między końcem kadencji i dniem Walnego Zgromadzenia zarząd nadal wykonuje swoje funkcje na podstawie niniejszego Statutu. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na nieograniczona liczbe mandatów.

Art. 30 Zakończenie funkcji członka Zarządu

 1. W przypadku, gdy członek zarządu odejdzie z Zarządu przed upływem swojej kadencji, to Zarząd przy przestrzeganie zasad określonych w art. 28, ust. 01 może zwołać nadzwyczajne walne zgromadzenie tylko wtedy, gdy członkowie zarządu jest mniej niż trzech.
 2. Osoby prawne - członkowie Zarządu wykonują swoje prawa za pośrednictwem swoich przedstawicieli prawnych lub osoby wyłącznie do tego uprawnione.

Art. 31 Pełnomocnictwo

(1) Zarząd pilnuje przestrzega cele Izby i przyczynia się do ich realizacji. Musi przyjąć wytyczne dla działalności Izby. Zarząd działa na mocy decyzji Walnego Zgromadzenia.

(2) Zarząd:

 1. Organizuje i zarządza dzielnością Izby;
 2. Wydaje zalecenia dotyczące przyszłej działalności Izby;
 3. Wybiera prezesa, wiceprezesów;
 4. Przyjmuje roczne zamknięcia roku kalendarzowego, przystawianego przez Prezesa lub upoważnione na piśmie przez niego członka stowarzyszenia;
 5. Przedyskutuje proponowany przez prezesa projekt budżetu Izby, który przedłoży Walnemu Zgromadzeniu;
 6. Podejmuje decyzję w sprawie otwarcia i zamknięcia oddziałów Izby;
 7. Podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia i wykluczenia zwyczajnych członków Izby;
 8. Decyduje o udziale Izby w innych stowarzyszeń, osób prawnych i spółek non-profit;
 9. Zarządza majątkiem Izby;
 10. Stwarza komitety doradcze i wyspecjalizowane komisje , jeżeli jest to konieczne;
 11. Określa adres Izby;
 12. Przedstawia sprawozdanie na Walnym Zgromadzeniu;
 13. Wybiera Przewodniczącego (Prezesa) oraz Wiceprezesa, zastępującym przewodniczącego w razie jego nieobecności.

(3) Ponadto, Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach na podstawie niniejszego statutu który nie zostały wyraźnie postawione na Walnym Zgromadzeniu .

Art. 32 Posiedzenia

(1) Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się, co najmniej dwa razy w roku.

(2) Posiedzenia Zarządu przewodniczy Prezes lub upoważniony na piśmie przez niego członek stowarzyszenia.

Art. 33 Powołanie Zarządu Posiedzenia

 1. Rady zwoływane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego pisemnie przez niego członka stowarzyszenia. Zaproszenia na posiedzenia należy przesyłać na piśmie do każdego członka Zarządu nie później niż dziesięć dni przed terminem posiedzenia, z podaniem porządku obrad, datę , godzinę i miejsce spotkania. W szczególnych przypadkach ,zaproszenia mogą być wysłane w krótszym okresie . Każdy członek zarządu ma prawo do składania pytań do dyskusji bez ograniczeń. Po wyborach zarządu jego pierwsze spotkanie odbędzie się bezpośrednio po walnym zgromadzeniu.
 2. Dodatkowe posiedzenia zarządu mogą być zwoływane przez Prezesa lub upoważnionego na piśmie przez niego członka stowarzyszenia na postawie pisemnego wniosku jednej trzeciej członków Zarządu lub mogą zostać ustalone na posiedzeniach Zarządu.

Art. 34 Kworum

Zarząd może podjąć decyzję, jeśli na posiedzeniu uczestniczy więcej niż połowa jego członków.

Art. 35 Podejmowanie decyzji

 1. Decyzje są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych. Decyzje dotyczące przyjęcia i wyłączanie zwykłych członków podejmowane są w głosowaniu jawnym , większością dwóch trzecich głosów obecnych. Decyzje na podstawie art. 31, ust . 2 pkt 4, j są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów obecnych członków Rady.
 2. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu podpisują rejestr decyzji bez uwag i zastrzeżeń.
 3. Na posiedzeniach Zarządu są przechowywane protokoły, które są wysyłane do członków Zarządu od upoważnionego do tego na piśmie przez Prezesa członka stowarzyszenia.

Art. 36 Organizacja spraw finansowych

 1. Do Zarządzania sprawami finansowymi Zarząd Izby wybiera spośród swoich członków skarbnika.
 2. Skarbnik, organizuje i kontroluje sprawy finansowe Izby. Skarbnik konsultuje z przewodniczącym temat budżetu, przeprowadza bieżące kontrole rachunkowości i pomaga poradami w przygotowaniu bilansu.

Art. 37 Reprezentacja

 1. Izba jest reprezentowana przed osobami trzecimi w kraju i za granicą przez Przewodniczącego lub w razie jego nieobecności przez wskazany przez niego członka Zarządu.
 2. Jeśli to konieczne, Rada Zarządu może wyznaczyć innego członka Zarządu, który reprezentuje izbę.

Prezes. Wiceprezesi.

Art. 38 Funkcje

(1) Rada wybiera spośród swoich członków na okres trwania kadencji prezesa i wiceprezesów. Prezes może być ponownie wybrany tylko raz. Urząd prezydenta może być zajmowany na przemian przez przedstawicieli bułgarskich i polskich, cieszących się szacunkiem w społeczeństwie. Prezes jest wpływową postacią w dziedzinie gospodarki i przyczynia się do renomy Izby w kraju i za granicą. Uosabia on jedność Izby.

(2) Prezes:

 1. Przyczynia się do osiągnięcia celów Izby i reprezentuje ją przed osobami trzecimi;
 2. Podejmuje strategiczne decyzje w ramach wytycznych dotyczących działalności Izby.
 3. Doradza, pokazuje problemy i pomaga je rozwiązać.

(3) W przypadku, gdy prezes nie może wykonywać swoich obowiązków, zastępuje go wyraźnie upoważniony wiceprezes, który reprezentuje Stowarzyszenie przed osobami trzecimi, ale nie dłużej niż do następnego walnego zgromadzenia.

(4) Wybrane osoby zgodnie z par. 1 sprawują urząd aż do wyboru ich zmienników.

(5) Wiceprezesi sprawują swoją funkcje bez praw reprezentacyjnych, z wyjątkiem przypadków, w których są one wyraźnie zatwierdzone przez Prezesa Stowarzyszenia lub przez Zarząd.

Art. 39 Honorowy przewodniczący

 1. Walne Zgromadzenie z większością dwóch trzecich głosów członków obecnych i tych reprezentowanym może zdecydować o wyborze honorowego prezydenta, który nie ma uprawnień prezydenta na podstawie niniejszego statutu i nie musi być członkiem zarządu.
 2. Tytuł "Honorowy Prezydent " ma wartość moralną tylko.

Organy pomocnicze Izby.

Art. 40 Rada Doradczy

Zarząd może powoływać stałych członków Rady Doradczej do pomocy Radzie zarządu. Rada Doradcza ma rolę doradczą. Posiedzenia Rady Doradczej zwołuje i im przewodniczy prezes lub, jeżeli nie jest to możliwe, wiceprezes. Szczegóły zostaną uregulowane w Regulaminie Rady Doradczej, przyjęte przez radę.

Art. 41 Wyspecjalizowane komisje

Aby wykonać pewne działania, Rada może tworzyć wyspecjalizowane komisje, w których uczestniczą członkowie Izby. Posiedzenia Komisji są prowadzone przez Prezesa Izby a wyznaczony członek izby, który uczestniczy informuje Zarząd o pracach Komisji.

Art. 42 Honorowi regionalni przedstawiciele

Decyzją Zarządu mogą być zaznaczeni honorowi przedstawiciele regionalni w Bułgarii i Polsce. Honorowi przedstawiciele regionalni są członkami komitetu doradczego, jeżeli taki został powołany.

Art. 43 Komisja Kontroli

 1. Jest zobowiązana do badania ksiąg, rachunków i rocznego zamknięcia izby.
 2. Komisja Kontroli powinna być wybierana przez Walne Zgromadzenie na okres trzech lat. Jeden z członków komisji kontroli jest wybierany z kręgu biegłych rewidentów. Komisja Kontroli składa się z nieparzystej liczby audytorów, a większość musi być członkami Izby. Członkowie Zarządu nie mogą być wybrani na członków Komisji kontroli.
 3. Komisja Kontroli ustanawia każdego roku do trzydziestego pierwszego grudnia poprzez podpisany przez jej członków protokół , stan gotówki w kasie i kont bankowych. Do kontroli przegotuje się roczne sprawozdanie w formie pisemnej. Na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wyniki kontroli są ogłaszane i wyjaśniane członkom Izby.