warshava-01.jpg

II. CZŁONKOSTWO

Art. 9 Członkowie

 1. Członkami Izby mogą być podmioty prawne z Bułgarii i Polski jak i dorosłe pełnoprawne Osoby, a także biura handlowe i oddziały zagranicznych podmiotow prawnych, które uznają cele Izby i postanowienia niniejszego Statutu. Istnieje możliwość robienia wyjątków, które m zarząd musi przyjąć i uzasadnić. Członkostwo w Izbie jest dobrowolne.
 2. Członkowie Izby dzielą się na zwyczajnych i honorowych.
 3. Członkowie zwyczajni są to osoby wymienione w par. 1 uczestnicy w życiu gospodarczym między Republiką Bułgarii a Republiką Polsce.
 4. Członkami honorowymi są osoby wymienione w Art. 1, które mają wybitne zasługi dla promocji i wsparcia bułgarsko- polskich stosunków handlowych i gospodarczych.

Art. 10 Przyjęcie członków zwyczajnych.

 1. Osoby, którzy chciałyby być przyjęte jako zwykli członkowie Izby muszą złożyć pisemny wniosek do Zarządu. Zarząd ma prawo do zarządania dodatkowych informacji na temat sytuacji gospodarczej, sferach działalności, reputacji i inny okoliczności istotnych dla oceny członkostwa.
 2. Na swoim pierwszym posiedzeniu po podaniu wniosku, Zarząd podejmuje decyzję w sprawie przyjęcia nowego członka. Decyzja o przyjęcie jest przekazywana w formie pisemnej osobie przyjętej, jako członka Izby.
 3. Decyzja o przyjęciu nowego członka, wchodzi w życie z chwilą podpisania protokołu. Po wejściu w życie decyzji i uiszczenia opłaty członkowskiej za rok kalendarzowy, nowo wybrany członek jest wpisany do rejestru członków Izby. Członkostwo wynika z wpisu do rejestru członków izby.

Art. 11 Przyjęcie członków honorowych

 1. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Zarząd.
 2. Decyzja o przyjęciu nowego honorowego członka wchodzi w życie natychmiast po podpisaniu protokołu. Od tego momentu uznaje się członkostwo.
 3. Decyzja jest przekazywana w formie pisemnej do osoby, która została przyjęta, jako honorowy członek.

Art. 12 Rejestr członków

Nowi członkowie Izby i stan płaconych należności na podstawie niniejszego statutu są rejestrowane i przedstawiane w wewnętrznym rejestrze członków. Rejestr ten jest dostępny dla członków do wyglądu i jest aktualizowany przez Zarząd na koniec każdego kwartału.

Art. 13 Prawa członków

(1) Każdy członek zwyczajny może:

 1. Brać udziału w Walnym Zgromadzeniu oraz głosować osobiście lub przez pełnomocnika , który jest upoważniony pisemnie do tego;
 2. być wybrany do Rady Izby ;
 3. otrzymywać informacje o działalności Izby i wprowadzaniu w życie decyzje Walnego Zgromadzenia oraz Rady zarządu ;
 4. brać udziału w imprezach organizowanych przez Izbę ;
 5. wymagać wsparcia i doradztwa ze strony Izby we wszelkich kwestiach , które mieszcza się w celach Izby.

(2) Członkowie honorowi Stowarzyszenia mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu bez prawa głosu , ale nie mogą być wybrani do Rady zarządu Izby . Mają oni prawa na podstawie par. 1 pkt 3-5

Art. 14 Obowiązki członków

(1) Każdy Członek ma obowiązek :

 1. pomagac Izbie w osiąganiu swoich celow ;
 2. przestrzegać statutu i wykonywać decyzje Izby.

(2) Członkowie zwyczajni są zobowiązani do uiszczania opłat rocznych. Roczna opłate członkowska za bieżący rok należy wpłacić w pierwszym kwartale.

(3) W ciągu dziesięciu dni od daty pisemnego powiadomienia nowi członkowie , przyjęci do izby , są zobowiązani do uiszczenia rocznej opłaty członkowskiej określonej przez Radę.

(4) Członkowie honorowi są zwolnieni z opłat członkowskich.

Art. 15 Wygasanie członkostwa

(1) Członkostwo wygasa w następujących przypadkach:

 1. Pisemny wniosek o rezygnacji;
 2. Rozwiązanie osoby prawnej, która jest członkiem Izby;
 3. Otwarcia postępowania upadłościowego wobec osób prawnych, członków izby;
 4. Śmierć lub, umieszczenie pod sadowa opieka osoby, członka Izby;
 5. Wydalenie członka Izby. 6. Rozwiązanie izby.

(2) W przypadkach, o których mowa w par. 1 pkt 2-6, członkostwo automatycznie wygasa z dniem śmierci, od daty wejścia w życie decyzji o nałożeniu opieki lub daty wejścia okoliczności dotyczących statusu osób prawnych. Odnośnie par.1 pkt. 1, stosuje się art. 18 Statutu.

Art. 16 Wykluczenie z Izby

(1) Wykluczenie z Izby jest dozwolone wyłącznie z ważnych powodów. Ważne powody to:

 1. Wykroczenie z naruszeniem statutu Izby;
 2. Zachowanie niezgodne z członkostwem w Izbie;
 3. Niepłacenie na czas rocznej składki członkowskiej;
 4. Niepłacenia określonych składek systematycznie i nieuczestniczenie w działaniach Izby;
 5. Celowe działanie na szkodę Izby;
 6. Inne działania, które szkodzą reputacji Izby.

(2) Decyzje o wydaleniu są podejmowane przez zarząd.

Art. 17 Rezygnacja a Izby

 1. Powiadomienie o rezygnacji z czlonkowstwa w Izbie przez Członka musi być złożone na piśmie. Wiadomość musi być wysłana, listem poleconym do Rady Zarządu. Powód rezygnacji musi być uzasadniony.
 2. Członkostwo ulega rozwiązaniu na mocy decyzji Zarządu.

Art. 18 Materialne skutki rezygnacji z członkostwa

Osoby, których członkostwo w ​​Izbie wygasa nie zwracają się o zwrot płaconych w bieżącym roku kalendarzowym składek i nie mogą mieć żadnych roszczeń do majątku Izby.